หน้าแรก


ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

previous arrow
next arrow
Slider
Avatar

nongyat

10 ก.ย. 2564
Avatar

nongyat

1 มิ.ย. 2564
TitleDateContentAuthor
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟังตามมาตรา 20 ตรี2564/10/05032021-10-05 14:51:32
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติ2564/10/01ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติ2021-10-01 13:41:00
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล,พนักงานครูเทศบาล,พนักงานจ้าง2564/09/30042021-09-30 10:44:00
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง2564/09/30Doc12021-09-30 10:42:00
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ2564/09/301-12021-09-30 10:40:00
กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25652564/09/3012021-09-30 10:33:00
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ2564/09/29files232021-09-29 09:50:00
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/09/29fils20-12021-09-29 09:46:35
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้2564/09/22PDF Embedder requires a url at …2021-09-22 09:55:57
ประกาศกำหนดการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๑ )2564/09/20DOC051021-051020211026062021-09-20 10:24:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ2564/09/16DOC150921-15092021102207-บก.06 …2021-09-16 17:27:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/14DOC150921-15092021092910-บอกเล …2021-09-14 16:24:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/09/09DOC090921-090920211549082021-09-09 15:47:37
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/09/090012021-09-09 10:25:49
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 25642564/09/0808.2564-080920211628202021-09-08 18:53:08
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ (เพิ่มเติมครั้งที่5)2564/09/07ครั้งที่-52021-09-07 13:46:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ของเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/09/06CamScanner-09-22-2021-10.162021-09-06 10:24:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/03DOC030921-030920211015572021-09-03 10:18:03
ประชาสัมพันธ์2564/08/28เอกสาร12021-08-28 10:16:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/08/27DOC270821-270820211601302021-08-27 16:04:59
ประชาสัมพันธ์2564/08/26199-12021-08-26 15:29:24
ประชาสัมพันธ์2564/08/26PDF Embedder requires a url at …2021-08-26 15:26:50
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/08/26เอกสาร12021-08-26 14:18:55
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ (เพิ่มเติมครั้งที่4)2564/08/19ครั้งที่-42021-08-19 13:43:00
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน กรกฎาคม 25642564/08/19kang07.2564-19082021094148-12021-08-19 09:49:00
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ(แห่งใหม่)2564/08/13DOC130821-130820211730472021-08-13 17:28:03
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ (เพิ่มเติมครั้งที่3)2564/08/02ปิดศูยน์2021-08-02 11:12:54
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3/642564/07/1401.03.64-01.06.64-140720211527 …2021-07-14 16:01:29
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน มิถุนายน 25642564/07/1406.07.2564-140720211525372021-07-14 16:00:01
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ (เพิ่มเติมครั้งที่2)2564/07/14ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ-เรื่อ …2021-07-14 11:20:00
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 25642564/07/06kkk-060720210900002021-07-06 10:18:08
ขยายระยะเวลาชำระชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 25642564/07/06ban1-06072021085821-12021-07-06 10:12:51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ (เพิ่มเติม)2564/07/02ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ-เรื่อ …2021-07-02 11:18:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/06/28ประกาศปิดศูนย์2021-06-28 13:42:00
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 25642564/06/1004.2564-100620211343432021-06-10 13:46:24
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 25642564/06/1005.2564-100620211327302021-06-10 13:36:28
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ค. 25632564/06/04news_1591585901_abtn-31052563- …2021-06-04 15:10:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหญ่) และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/06/02202106040854173292021-06-02 14:08:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/05/05DOC070521-070520210952212021-05-05 09:18:00
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 25642564/04/291month-290420211053332021-04-29 11:10:55
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม (ต.ค.63- มี.ค.64)2564/04/296month-290420211052562021-04-29 11:03:59
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/642564/04/293month.64-280420211004542021-04-29 10:39:31
โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี 25612564/04/26เทศบาลตำบลหนองญาติ จัดโครงการแ …2021-04-26 21:39:58
เทศบาลหนองญาติ จัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือน2564/04/26เทศบาลหนองญาติ จัดทำปุ๋ยมูลไส้ …2021-04-26 21:30:49
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 25612564/04/26เทศบาลตำบลหนองญาติ จัดทำโครงกา …2021-04-26 21:26:34
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในชุมชน2564/04/26โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ …2021-04-26 20:54:37
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์2564/04/26โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท …2021-04-26 20:51:57
การประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต2564/04/26นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ ร่วมก …2021-04-26 20:49:24
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ2564/04/22download_1619070519_CCF2104256 …2021-04-22 09:42:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล พร้อมกับพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home)2564/04/19download_1619069955_CCF2104256 …2021-04-19 09:58:00
เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/04/16news_16190747002021-04-16 15:13:00
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/04/16news_1619073718-12021-04-16 14:38:00
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ฯลฯ2564/04/09news_1617960761_DOC090421-0904 …2021-04-09 14:02:00
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปี 25642564/03/31news_16172510452021-03-31 11:25:00
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปี25642564/03/31news_16172508932021-03-31 11:17:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:10:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:06:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:02:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุมธาวาส2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 14:56:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 14:52:00
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/03/17news_1617007976_stg.2563-29032 …2021-03-17 10:30:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ก.พ. 25642564/03/03news_1615364994_02.2564-100320 …2021-03-03 16:17:00
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25642564/02/24news_1614138623_0012021-02-24 15:58:00
เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.25642564/02/23news_1614138311_0012021-02-23 15:55:00
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.25642564/02/23news_1614138044_0012021-02-23 15:47:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 25642564/02/01news_1615364953_01.2564-100320 …2021-02-01 16:12:00
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่1/25642564/01/11news_1611042862_auy.3.2563-190 …2021-01-11 13:40:00
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ธ.ค.พ.ศ.25642564/01/07news_1610612002_kanyarat12.256 …2021-01-07 13:37:00
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/01/04news_16099859422021-01-04 13:27:00
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ย.632563/12/21news_1608891155_11.2563-251220 …2020-12-21 22:41:00
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ฯลฯ พ.ศ.25642563/11/30news_1608798317_Page00012020-11-30 21:42:00
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642563/11/04news_16085218132020-11-04 21:31:00
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓2563/11/03news_16044796162020-11-03 21:16:00
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 25632563/10/28news_1603958041_sasom2.2563-10 …2020-10-28 20:58:00
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2563/10/27news_16039575312020-10-27 20:50:00
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25632563/10/18888.12020-10-18 22:15:00
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓2563/10/06news_1603169066_kanyarat30.09. …2020-10-06 13:48:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ฯลฯ2563/09/21news_1600682611-12020-09-21 20:31:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ2563/09/21news_16006826112020-09-21 11:43:00
รายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25632563/09/09news_1599791323_31.08.2563-091 …2020-09-09 10:35:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25632563/09/03news_1599791323_31.08.2563-091 …2020-09-03 10:45:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25632563/08/28news_1598870286-12020-08-28 10:22:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25632563/08/28news_15988702862020-08-28 10:15:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ2563/08/25news_1598603257_2020-08-25 10:17:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25632563/08/08news_1597291449_07.2563-081320 …2020-08-08 09:28:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642563/08/05news_15967027002020-08-05 17:17:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน2563/08/05news_15967024912020-08-05 17:12:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25632563/08/01news_1595390777_june-06.2563-0 …2020-08-01 16:56:00
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.25622563/06/12001-22020-06-12 19:57:04
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปี 25632563/05/29news_1590834839_Page00012020-05-29 14:58:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลหนองญาติ2563/05/26news_15904780732020-05-26 14:33:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2563/05/22news_15901396712020-05-22 14:18:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642563/05/03news_15965364552020-05-03 17:09:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ2563/04/29202106291346430252020-04-29 13:47:00
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2562-31 มี.ค.25632563/04/14news_15870130302020-04-14 12:48:00
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.25632563/04/14news_1586844596_DOC041420-0414 …2020-04-14 12:44:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่2/25632563/04/03news_15864178942020-04-03 12:37:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 25642563/04/02news_15864225082020-04-02 12:41:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์2563/03/05news_15833910982020-03-05 12:26:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 25632563/02/05news_15833910572020-02-05 12:23:00
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลหนองญาติ2563/01/31news_1595390242_stk.2562-07222 …2020-01-31 16:50:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ2563/01/03news_1583379692_nut-21.04.63-0 …2020-01-03 12:20:00
รายงานการเงิน เดือน พ.ย.612562/12/05news_1547180864_11612019-12-05 11:02:00
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12562/11/21555.012019-11-21 22:10:00
แผนงานป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)2562/11/121112019-11-12 20:46:00
มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ2562/10/22PDF Embedder requires a url at …2019-10-22 14:22:00
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622562/09/27ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต …2019-09-27 20:10:00
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล2562/01/02news_15470948222019-01-02 10:45:00
รายงานการเงิน เดือน พ.ย.612561/12/30news_1547180864_1161-12018-12-30 13:09:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561/10/19news_15399539292018-10-19 16:07:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622561/10/11news_1539337294_CCF121025612018-10-11 15:20:00
ข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลตำบลหนองญาติ ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหนองญาติ2561/10/05news_1538713051_CCF05102561_00 …2018-10-05 15:16:00
ข่าวสารเดือนตุลาคม2561/10/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ต …2018-10-01 21:42:41
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ2561/10/01news_1539660645_CCF161025612018-10-01 15:51:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2561/10/01news_1538394969_12018-10-01 15:08:00
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1/2561)2561/08/19news_15319945482018-08-19 13:40:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองญาติ2561/08/10news_15338983622018-08-10 14:40:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2561/08/08news_1533722784_2.pdf2018-08-08 14:02:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2561/08/08news_1531994270-12018-08-08 13:54:00
ข่าวสารเดือนสิงหาคม2561/08/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ส …2018-08-01 21:38:09
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561/07/19news_15319942702018-07-19 13:33:00
รายงานการเงิน เดือน ธ.ค 25612561/01/30news_15471808972018-01-30 13:46:00
ประกาศผลการสอบบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองญาติ2561/01/26news_15169591102018-01-26 13:23:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561/01/08news_1515403212_32018-01-08 13:15:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส2561/01/05news_15471812162018-01-05 15:22:00
แผนอัตรากำลัง2561-25632560/12/01news_1512110786 แผนอัตรากำลัง2 …2017-12-01 12:54:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง2560/11/29news_1512111658_306302017-11-29 13:10:00
รายงานการเงิน ประจำเดือน ก.ย.602560/10/05news_15088183932017-10-05 12:51:00
รายงานการเงินประจำเดือน เม.ย.602560/08/12news_14998340982017-08-12 11:20:00
รายงานประจำเดือน ก.ค.602560/08/04news_15088183072017-08-04 12:45:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การตัดสิน ในการรับบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองญาติ2560/07/26news_1502098358_20668048_18533 …2017-07-26 11:55:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตมาส เม.ย.-มิ.ย.602560/07/04news_14998344082017-07-04 11:50:00
รายงานการเงินประจำเดือน มิ.ย.25602560/06/30news_14998342012017-06-30 11:34:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปี25602560/06/07news_1496831453_CCF07062560.pd …2017-06-07 11:16:00
รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค.25602560/05/31news_14998341572017-05-31 11:32:00
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มี.ค.602560/04/20news_1492677184_0092017-04-20 10:50:00
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เดือน มกราคม -มีนาคม 25602560/03/31news_1492677085_0082017-03-31 10:42:00
รายงานการเงินประจำเดือน มี.ค.602560/03/29news_1492676646_0062017-03-29 10:22:00
รายงานการเงินประจำเดือน ก.พ. 602560/02/28news_1489043975..0052017-02-28 10:20:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์ และการชำระภาษีโรงเรืองและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25602559/12/28123452016-12-28 10:51:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปี 25592559/06/24news_1467880032_pragas2016-06-24 12:49:00
ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี25592559/01/28news_1467019985_16-28-42_00262016-01-28 11:28:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์ และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25592558/12/280012015-12-28 11:06:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองญาติ2557/04/16news_14967330202014-04-16 11:07:00
TitleDateContentAuthor
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/14DOC150921-15092021092910-บอกเล …2021-09-14 16:24:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/03DOC030921-030920211015572021-09-03 10:18:03
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/08/27DOC270821-270820211601302021-08-27 16:04:59
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/08/13DOC170821-17082021114444-สมพจน …2021-08-13 11:50:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/08/13DOC170821-17082021114439-เนตร2021-08-13 11:47:00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 25642564/07/30DOC030821-030820210917162021-07-30 09:42:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/07/29DOC290721-290720211603242021-07-29 16:15:37
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/07/21DOC210721-210720211336492021-07-21 13:45:29
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 25642564/07/06kkk-060720210900002021-07-06 10:18:08
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144018-วรรณภ …2021-06-11 14:51:32
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144012-นิรัน …2021-06-11 14:49:47
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144004-วิภาด …2021-06-11 14:43:15
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/05/24DOC240521-240520211652122021-05-24 16:52:45
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ2564/04/22download_1619070519_CCF2104256 …2021-04-22 09:42:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล พร้อมกับพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home)2564/04/19download_1619069955_CCF2104256 …2021-04-19 09:58:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2563/05/22news_15901396712020-05-22 14:18:00
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2562-31 มี.ค.25632563/04/14news_15870130302020-04-14 12:48:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่2/25632563/04/03news_15864178942020-04-03 12:37:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 25642563/04/02news_15864225082020-04-02 12:41:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์2563/03/05news_15833910982020-03-05 12:26:00
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 25632563/02/05news_15833910572020-02-05 12:23:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ2563/01/03news_1583379692_nut-21.04.63-0 …2020-01-03 12:20:00
ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน2561/11/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2018-11-01 21:44:22
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2561/10/01news_1538394969_12018-10-01 15:08:00
ข่าวสารเดือนกันยายน2561/09/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ก …2018-09-01 21:41:04
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1/2561)2561/08/19news_15319945482018-08-19 13:40:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองญาติ2561/08/10news_15338983622018-08-10 14:40:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2561/08/08news_1533722784_2.pdf2018-08-08 14:02:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ2561/08/08news_1531994270-12018-08-08 13:54:00
ประกาศผลการสอบบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองญาติ2561/01/26news_15169591102018-01-26 13:23:00
แผนอัตรากำลัง2561-25632560/12/01news_1512110786 แผนอัตรากำลัง2 …2017-12-01 12:54:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การตัดสิน ในการรับบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองญาติ2560/07/26news_1502098358_20668048_18533 …2017-07-26 11:55:00

DateTitleContentAuthor
2563/08/31ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพิ่มเติมที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔news_15991027822020-08-31 10:41:00
2562/01/02เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลnews_15470948222019-01-02 10:45:00
2561/10/19ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างnews_15399539292018-10-19 16:07:00
2561/07/19ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างnews_15319942702018-07-19 13:33:00
2561/01/08ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างnews_1515403212_32018-01-08 13:15:00
2560/11/29ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างnews_1512111658_306302017-11-29 13:10:00
TitleDateContentAuthor
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/10/21DOC211021-211020211603162021-10-21 16:14:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/10/15DOC181021-181020211532412021-10-15 15:33:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (รถตู้) ทะเบียนหมายเลข นข 2033 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001/57/0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/10/08DOC181021-181020211532522021-10-08 14:35:00
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652564/10/04DOC071021-071020210854322021-10-04 09:02:00
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง/สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี25642564/10/01DOC201021-20102021151435 PDF E …2021-10-01 15:30:00
ประกาศเทศตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/09/29DOC111021-111020210959252021-09-29 14:59:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน25642564/09/29PDF Embedder requires a url at …2021-09-29 14:40:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มแขวน) จำนวน 5,300 เล่ม ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/23DOC230921-230920211930232021-09-23 19:33:36
ร่างประกาศเทศตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/09/21DOC210921-210920211502092021-09-21 15:16:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ปรับปรุงแผนที่และสำรวจข้อมูลภาคสนามแปลงที่ยังไม่ทำการสำรวจจนแล้วเสร็จ โดยบันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)2564/09/21DOC210921-21092021145041-12021-09-21 14:50:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/21DOC280921-280920211337582021-09-21 13:38:00
ประกาศกำหนดการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๑ )2564/09/20DOC051021-051020211026062021-09-20 10:24:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ2564/09/16DOC150921-15092021102207-บก.06 …2021-09-16 17:27:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กข-5649 หมายเลขครุภัณฑ์ 001/49/0002 ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/16202109201140066762021-09-16 11:50:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/16DOC200921-200920211050202021-09-16 11:01:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/16DOC200921-200920211050142021-09-16 10:58:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054/57/0007, 054/57/0008 และ 054/63/0012 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/16DOC200921-200920211036052021-09-16 10:35:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0098ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/15DOC160921-160920211757502021-09-15 17:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0111 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/15DOC200921-200920211049592021-09-15 10:52:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/14DOC150921-15092021092910-บอกเล …2021-09-14 16:24:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/14202109171508534902021-09-14 15:10:00
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung M283X series หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0095 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/13DOC150921-15092021092916-ซ่อมเ …2021-09-13 14:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ(แห่งใหม่) จำนวน ๑ หลัง2564/09/13DOC130921-130920211102002021-09-13 11:32:40
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/13DOC130921-130920211132192021-09-13 11:29:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/09DOC090921-090920211557412021-09-09 16:15:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/09/09DOC090921-090920211549082021-09-09 15:47:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/09DOC130921-130920210916552021-09-09 13:29:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/09DOC150921-150920211049492021-09-09 10:46:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/08DOC090921-090920211522002021-09-08 15:20:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/07DOC080921-080920211639122021-09-07 16:38:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ2564/09/07DOC070921-070920211417082021-09-07 14:34:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) เก้าอี้ประชุมมีพนักพิง จำนวน ๔ ตัว2564/09/07DOC070921-070920211417132021-09-07 14:30:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)2564/09/07DOC070921-070920211417182021-09-07 14:28:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/07DOC160921-160920211409162021-09-07 14:05:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่างเทศบาลตำบลหองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/07DOC100921-100920210843472021-09-07 09:15:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/06DOC070921-070920211912422021-09-06 16:10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/06DOC080921-080920211556132021-09-06 16:06:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/06DOC070921-07092021095924-80-64 …2021-09-06 09:59:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-5740 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005/48/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/06DOC070921-07092021095918-80-57 …2021-09-06 09:58:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/09/03DOC030921-030920211015572021-09-03 10:18:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 3-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/02DOC070921-070920210903272021-09-02 09:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/01DOC070921-070920211416382021-09-01 14:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/01DOC070921-07092021134647-สนง.2021-09-01 13:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน จำนวน 4 ถัง ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/01DOC070921-07092021134639-คลอรี …2021-09-01 13:46:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/01DOC070921-07092021134633-งานบ้ …2021-09-01 13:44:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/09/01DOC060921-060920211025052021-09-01 10:50:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉาะเจาะจง2564/09/01DOC060921-060920211025002021-09-01 10:22:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC030921-030920211641482021-08-31 16:38:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นครพนม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2564/08/31DOC310821-310820211458562021-08-31 14:58:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC201021-20102021144447-น้ำมั …2021-08-31 14:51:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC201021-20102021144438-น้ำมั …2021-08-31 14:50:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC201021-20102021144432-น้ำมั …2021-08-31 14:49:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC201021-20102021144426-น้ำมั …2021-08-31 14:44:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/31DOC151021-151020211028052021-08-31 10:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกู้ชีพ ทะเบียนหมายเลข บฉ 3190 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001/53/0004 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/3020210830113815139-บฉ-31902021-08-30 16:44:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-5740 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005/48/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/3020210830113807435-80-57402021-08-30 16:41:33
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25642564/08/27PDF Embedder requires a url at …2021-08-27 16:05:44
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/08/27DOC270821-270820211601302021-08-27 16:04:59
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25642564/08/27DOC270821-270820211529262021-08-27 14:32:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/27202108311200555522021-08-27 13:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/2720210830084729889-80-6411-12021-08-27 09:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายหน้าบ้านนายแผง-ทางหลวง) หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ2564/08/25DOC051021-051020211756182021-08-25 17:48:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/25DOC310821-310820210941102021-08-25 13:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/2520210830084737861-งานบ้านงานคร …2021-08-25 09:02:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/53/0010 และ 420/53/0012 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/24DOC240821-24082021164841-รื้อถ …2021-08-24 16:52:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนและสารส้ม ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/24DOC240821-24082021164834-คลอรี …2021-08-24 16:50:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสาธารณะ จำนวน 390 ชุด ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/24202108271635448022021-08-24 16:42:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเกษราภรณ์) หมู่ที่ ๘ บ้านคำธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/20DOC250821-250820211651532021-08-20 16:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัชรินทร์ – นางอุไร) หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/20DOC250821-250820211651482021-08-20 16:53:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ กองพลศรีศิริ) หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/20DOC250821-250820211651442021-08-20 16:51:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกอล์ฟ ไปแยกบ้านกล้วย) หมู่ที่ ๙ บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/20DOC250821-250820211651402021-08-20 16:49:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง2564/08/19DOC130921-130920211435122021-08-19 14:36:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายไกรสวัสดิ์ สารวัน) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าภูมี2564/08/18DOC250821-250820211141162021-08-18 11:44:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปบริษัทรอมบัส – สายมิตรภาพสันติสุข) หมู่ที่ 3 บ้านภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/18DOC250821-250820211141112021-08-18 11:38:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/08/18DOC100921-100920211054402021-08-18 10:56:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/18DOC200821-200820211051232021-08-18 10:53:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/18DOC180821-180820210945182021-08-18 10:04:58
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ) กองช่าง จำนวน ๔ เครื่อง2564/08/17DOC170821-170820211543442021-08-17 15:48:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหอพักสีชมพู) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/16DOC200821-200820211706292021-08-16 17:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโชว์รูมฟอร์ด) หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/16DOC200821-200820211706212021-08-16 17:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านรองผู้ว่านิตยา) หมู่ที่ ๓ บ้านภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/16DOC200821-200820211706142021-08-16 17:05:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวินัย หงษ์คำ) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/16DOC190821-190820211126472021-08-16 11:30:00
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ(แห่งใหม่)2564/08/13DOC130821-130820211730472021-08-13 17:28:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/13DOC160821-160820211619492021-08-13 16:17:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/08/13DOC170821-17082021114444-สมพจน …2021-08-13 11:50:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/08/13DOC170821-17082021114439-เนตร2021-08-13 11:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/13DOC180821-180820210913502021-08-13 09:12:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/11DOC190821-190820211741532021-08-11 17:39:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/11DOC170821-17082021170359-12021-08-11 17:06:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/11DOC180821-180820211535532021-08-11 15:33:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/10DOC100821-100820211526492021-08-10 17:16:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาทิชั่นครึ่งกระจกลาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/10DOC190821-19082021135447-พาทิช …2021-08-10 13:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/10DOC190821-19082021135441-โฆษณา2021-08-10 13:51:00
ประกาศศพด.วัดศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.วัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09ศรีบุญเรือง-12021-08-09 16:02:00
ประกาศศพด.ศรีชมชื่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.ศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดศรีชมชื่น-42021-08-09 16:01:00
ประกาศศพด.วัดจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.วัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดจอมแจ้ง-62021-08-09 15:58:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09DOC110821-110820211530012021-08-09 15:29:00
ประกาศศพด.วัดจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.) ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.วัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดจอมแจ้ง-22021-08-09 14:51:00
ประกาศศพด.ศรีชมชื่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.) ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.ศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดศรีชมชื่น-12021-08-09 14:49:00
ประกาศศพด.วัดศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.) ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดศรีบุญเรือง-22021-08-09 14:46:00
ประกาศศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.) ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดเทพ-12021-08-09 14:45:00
ประกาศศพด.บ้านหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศพด.) ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09บ้านหนองญาติ2021-08-09 14:44:00
ประกาศศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดเทพพนม2021-08-09 14:40:00
ประกาศศพด.บ้านหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09หนองญาติ-12021-08-09 14:39:00
ประกาศศพด.วัดจอมแจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.วัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดจอมแจ้ง2021-08-09 14:37:00
ประกาศศพด.ศรีชมชื่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.ศรีชมชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดศรีชมชื่น2021-08-09 14:36:00
ประกาศศพด.วัดศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.วัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดศรีบุญเรือง2021-08-09 14:35:00
ประกาศศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09วัดเทพ2021-08-09 14:33:00
ประกาศศพด.บ้านหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09หนองญาติ2021-08-09 14:28:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/08/09DOC160821-160820211404482021-08-09 14:02:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/09DOC190821-190820210921452021-08-09 09:19:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/06DOC100821-100820210908202021-08-06 09:05:00
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)2564/08/05DOC090821-090820210905252021-08-05 09:03:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/05DOC090821-090820210843352021-08-05 08:43:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/04DOC080518-080520181318372021-08-04 10:04:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/08/02DOC050821-050820210919232021-08-02 09:16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองคลัง2564/07/30DOC150921-15092021092922-น้ำมั …2021-07-30 16:28:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/30DOC170921-17092021160851-น้ำมั …2021-07-30 15:10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/30DOC190921-190920211511452021-07-30 15:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/30DOC190921-190920211503162021-07-30 15:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/30DOC030821-030820211341542021-07-30 13:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVIC19)2564/07/30DOC300721-300720211138552021-07-30 11:37:30
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 25642564/07/30DOC030821-030820210917162021-07-30 09:42:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/07/29DOC290721-290720211603242021-07-29 16:15:37
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/29DOC290721-290720211535172021-07-29 15:34:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/27DOC290721-290720211542252021-07-27 15:48:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/27DOC290721-290720211542172021-07-27 15:46:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/27DOC290721-290720211542042021-07-27 15:39:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/27DOC030821-030820211341472021-07-27 13:45:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/27DOC030821-030820211341402021-07-27 13:43:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกอล์ฟ ไปแยกบ้านกล้วย) หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก2564/07/27DOC200821-200820211050242021-07-27 11:29:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเกษราภรณ์) หมู่ที่ 8 บ้านคำธาตุ2564/07/27DOC200821-200820211050032021-07-27 11:27:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัชรินทร์ – นางอุไร) หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก2564/07/27DOC200821-200820211049592021-07-27 11:25:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ กองพลศรีศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก2564/07/27DOC200821-200820211049542021-07-27 11:14:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปบริษัทรอมบัส – สายมิตรภาพสันติสุข)2564/07/27DOC200821-200820211049492021-07-27 11:11:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านไกรสวัสดิ์ สารวัน) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าภูมี2564/07/27DOC200821-200820211049452021-07-27 11:06:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปบ้านหนองค้า) หมู่ที่ ๙ บ้านคำพอก2564/07/23DOC170821-170820211535182021-07-23 15:45:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวินัย หงษ์คำ) หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าภูมี2564/07/23DOC170821-170820211535132021-07-23 15:44:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโชว์รูมฟอร์ด) หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก2564/07/23DOC170821-170820211535092021-07-23 15:43:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหอพักสีชมพู) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนโมง2564/07/23DOC170821-170820211535052021-07-23 15:40:00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านรองผู้ว่านิตยา) หมู่ที่ ๓ บ้านภูเขาทอง2564/07/23DOC170821-170820211534592021-07-23 15:36:00
ซื้อวัสดุสำนักงานม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง (กองช่าง)จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง2564/07/23DOC230721-230720211340392021-07-23 14:31:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2564/07/22DOC030821-030820211341312021-07-22 13:30:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ีน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/21DOC190821-19082021193638-สาธา2021-07-21 19:40:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/07/21DOC210721-210720211336492021-07-21 13:45:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 25642564/07/20DOC200721-200720211443462021-07-20 14:42:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/20DOC200721-20072021110224-ไฟฟ้า2021-07-20 11:02:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/20DOC200721-20072021110217-ก่อสร …2021-07-20 11:01:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/14DOC290721-290720211013022021-07-14 10:12:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/13DOC140721-140720211533412021-07-13 15:31:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/08DOC130721-13072021101255-คลัง2021-07-08 10:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/08DOC130721-13072021101249-ช่าง2021-07-08 10:12:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/08DOC140721-140720210941072021-07-08 09:38:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ถ่ายแบบสี) พร้อมเข้ารูปเล่มโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคและรองรับ AC จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/07DOC130721-130720211519372021-07-07 15:16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียนหมายเลข กบข 137 นพ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/07DOC130721-130720211513182021-07-07 15:10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/05DOC130721-13072021101300-สป2021-07-05 10:16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ีน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/01DOC190821-19082021193633-ช.2021-07-01 19:39:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ีน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/01DOC190821-19082021193627-ค.2021-07-01 19:38:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ีน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/01DOC190821-19082021193622-สป.2021-07-01 19:35:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/07/01DOC190821-190820211344592021-07-01 13:42:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/30DOC300621-30062021141112-นม-ศู …2021-06-30 14:11:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/30DOC300621-300620211137522021-06-30 11:41:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/30DOC070721-070720211106142021-06-30 11:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ สำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/30DOC300621-30062021091849-วัสดุ …2021-06-30 09:43:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/29DOC300621-300620211425062021-06-29 14:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/29202106291006573812021-06-29 11:58:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่มโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคและรองรับ AC จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/29202106291007237952021-06-29 11:56:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/29DOC300621-30062021091857-จ้างเ …2021-06-29 09:39:00
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีโต๊ะทำงาน รหัสครุภัณฑ์ 400/56/0311 , 400/56/0314 และตัดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอะคริลิค ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/25202106251029532882021-06-25 10:39:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรติดประตู ป้ายคณะผู้บริหาร ป้ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ และสติ๊กเกอร์ตัวอักษรติดแผ่นอะคริลิค ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/24202106241534114512021-06-24 15:59:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/24202106241534047722021-06-24 15:54:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/24DOC240621-240620211022262021-06-24 10:23:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปนานายเสวียน) หมู่ที่๘ บ้านคำธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/22DOC240621-240620210926082021-06-22 10:20:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายหน้าบ้านนายสมหมาย-บ้าน ผอ.ประสิทธิ์) หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/22DOC240621-240620210925192021-06-22 10:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/22DOC240621-240620210925122021-06-22 09:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/22DOC220621-22062021092606-เครื่ …2021-06-22 09:26:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/06/17202106181529218762021-06-17 15:32:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์โต๊ะทำงาน รหัสครุภัณฑ์ 400/56/0311 ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/17202106171658222162021-06-17 15:27:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 401/62/1882 ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/17202106171658141742021-06-17 15:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข 80-6049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/17202106171658052032021-06-17 15:21:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6411 หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/17202106171657588152021-06-17 15:18:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-5740 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/17202106171657512712021-06-17 11:17:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25642564/06/14DOC210621-21062021110818ดาวน์โ …2021-06-14 11:05:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/14DOC150621-150620211002242021-06-14 10:00:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้ากองทุน ม.๒) หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/11DOC110621-110620211530342021-06-11 15:43:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างดอนปู่ตา) หมู่ที่๗ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/11DOC110621-11062021153039-12021-06-11 15:38:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนางหัสดร-วัดทุ่งก๊กส้มโฮง) หมู่ที่๘ บ้านคำธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/11DOC110621-110620211530282021-06-11 15:30:56
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144018-วรรณภ …2021-06-11 14:51:32
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144012-นิรัน …2021-06-11 14:49:47
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/06/11DOC110621-11062021144004-วิภาด …2021-06-11 14:43:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกู้ชีพ ทะเบียนหมายเลข บฉ-๓๑๙๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/11202106111111127582021-06-11 11:22:16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 5 แห่ง สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม2564/06/1120210611103530205-ศูนย์เด็ก2021-06-11 10:44:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ จำนวน 5 แห่ง สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม2564/06/1120210611103537295-โรงเรียน2021-06-11 10:42:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๒/๐๐๑๖,๔๑๖/๖๑/๐๐๙๙,๔๑๖/๖๑/๐๐๙๗ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/08202106081551498092021-06-08 16:02:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กข-๕๖๔๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/08202106081551285102021-06-08 16:00:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07วัดเทพพนมฯ2021-06-07 11:42:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองญาติ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07หนองญาติ2021-06-07 11:41:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดจอมแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07วัดจอมแจ้ง2021-06-07 11:40:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีบุญเรือง ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07ศรีบุญเรือง2021-06-07 11:39:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07วัดศรีชมชื่น2021-06-07 11:36:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/07DOC070621-070620210920332021-06-07 09:40:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหญ่) และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/06/02202106040854173292021-06-02 14:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/01DOC010621-01062021151813-12021-06-01 15:11:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/01202106021149297662021-06-01 11:52:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/01202106011130200162021-06-01 11:34:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 401/57/1838 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/01DOC010621-01062021085923-เก้าอ …2021-06-01 09:57:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดกระจกโต๊ะทำงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 400/49/0219 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ2564/06/01DOC010621-01062021085912-ตัดกร …2021-06-01 09:53:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/28DOC280521-280520211530282021-05-28 15:37:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ2564/05/28DOC280521-280520211459362021-05-28 15:04:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/28DOC280521-280520211459302021-05-28 15:01:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ Internet ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่)2564/05/27202105281337074622021-05-27 14:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๕๗๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/27202105281337178142021-05-27 13:58:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/27202105281337270012021-05-27 13:56:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/05/25เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฎิบั …2021-05-25 15:15:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า – ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/05/25202105251445263752021-05-25 14:52:53
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/05/25202105281336478182021-05-25 14:07:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน เมษายน พ.ศ.25642564/05/25DOC210621-21062021101734ดาวน์โ …2021-05-25 10:32:00
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2564/05/24DOC240521-240520211652122021-05-24 16:52:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0102 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/24DOC240521-240520211501262021-05-24 15:03:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมติดตั้งห้องกองวิชาการและแผนงาน2564/05/24DOC240521-240520211449362021-05-24 14:54:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสติ๊กเกอร์ติกกระจกหน้าต่างพร้อมติดตั้งห้องกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/24DOC240521-240520210958182021-05-24 10:01:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/2120210521150928832-เครื่องเสียง2021-05-21 15:32:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/2120210521150920766-ป้าย2021-05-21 15:31:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๒,๐๘๐ ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/21202105241516497532021-05-21 15:27:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/21202105241516172142021-05-21 15:23:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ2564/05/20DOC200521-200520211508552021-05-20 15:29:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๔๑๑ จำนวน ๒ รายการ2564/05/20202105201318338422021-05-20 13:23:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ (จำนวน ๒ ลูก) สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๕๗๔๐2564/05/19202105191552239172021-05-19 16:00:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-6411 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/19DOC190521-190520211547502021-05-19 15:52:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/19DOC190521-190520211334362021-05-19 13:39:50
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔2564/05/19202105210959159422021-05-19 10:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/05/19202105190944243442021-05-19 09:53:16
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน2564/05/18DOC180521-18052021155018ดาวน์โ …2021-05-18 15:53:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/18DOC180521-180520211323142021-05-18 13:25:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้2564/05/18DOC180521-180520211037152021-05-18 10:35:57
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ แบบ บก.012564/05/17DOC290921-290920211502532021-05-17 15:20:00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายบ้านนายสมหลาย-บ้าน ผอ.ประสิทธิ์) หมู่ที่2 บ้านหนองญาติ แบบ บก.012564/05/17DOC290921-290920211503002021-05-17 15:07:00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้ากองทุน ม.2) หมู่ที่2 บ้านหนองญาติ (แบบ บก.01)2564/05/13DOC290921-290920211502452021-05-13 15:13:00
ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ทางเข้า – ออก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่) และโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/05/13202106301401360842021-05-13 14:17:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ติดกระจกประตูห้องนายกเทศมนตรี ห้องประชุม ห้องหัวหน้าสำนักปลัด และห้องรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/11202105111601130682021-05-11 16:06:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/11202105111102508482021-05-11 11:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/60/0085 ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/07DOC070521-07052021095035-เครื่ …2021-05-07 10:45:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420/55/0015 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/07PDF Embedder requires a url at …2021-05-07 10:39:11
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/06202105061607219872021-05-06 16:12:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ สำหรับใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/06202105061013110542021-05-06 10:19:28
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ2564/05/05           เรื่อง ประกาศขยายระ …2021-05-05 09:57:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ของกองคลัง ทะเบียนหมายเลข กค 506 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001/53/0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/03DOC030521-03052021094000-แบตเต …2021-05-03 10:08:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ ทะเบียนหมายเลข นข-2033 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001/57/0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/03DOC030521-03052021093953-ซ่อมร …2021-05-03 09:49:47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)2564/04/3020210430113322438-ประกาศรายละเ …2021-04-30 14:27:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบแห้ง 80 แอมป์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ ทะเบียนหมายเลข บฉ 3190 นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001/53/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/30DOC030521-03052021094000-แบตเต …2021-04-30 11:40:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๔๑๑ นพ. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/30202105031030303752021-04-30 10:33:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ2564/04/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเห …2021-04-29 16:47:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ2564/04/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวั …2021-04-29 16:45:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์2564/04/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคร …2021-04-29 16:43:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ2564/04/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคร …2021-04-29 16:39:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ2564/04/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวั …2021-04-29 10:35:06
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)2564/04/28DOC140521-14052021142720ดาวน์โ …2021-04-28 14:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง2564/04/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ …2021-04-28 11:19:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ2564/04/27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิ …2021-04-27 11:23:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔2564/04/27DOC210621-21062021101636-1ดาวน …2021-04-27 10:26:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์2564/04/26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเห …2021-04-26 21:15:11
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย2564/04/26ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอ …2021-04-26 21:10:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำเอนกประสงค์2564/04/26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวั …2021-04-26 21:04:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ2564/04/26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวั …2021-04-26 20:59:38
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียนหมายเลข80-6049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/23news_1619142459_DOC230421-2304 …2021-04-23 15:16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ฯลฯ2564/04/21news_1618993495-22021-04-21 14:33:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ฯลฯ2564/04/21news_1618993495-12021-04-21 14:22:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ฯลฯ2564/04/21news_16189934952021-04-21 14:13:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข 506 นพ. ฯลฯ2564/04/21news_16189934152021-04-21 14:06:00
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ฯลฯ2564/04/09news_1617960761_DOC090421-0904 …2021-04-09 14:02:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นพลาสติกใส่น้ำPE จำนวน ๔ แผง(สำนักปลัด) ฯลฯ2564/04/09news_1617940624PE2021-04-09 13:34:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/07news_1617785002_DOC070421-0704 …2021-04-07 13:26:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาและแผนงาน) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/07news_1617785002_DOC070421-0704 …2021-04-07 11:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ2564/04/01news_1617331921_20210402094616 …2021-04-01 11:32:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์2564/03/31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเห …2021-03-31 21:19:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/31news_1617252280_DOC310321-3103 …2021-03-31 11:29:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น(สำนักปลัด)จำนวน ๒ ชุด2564/03/31news_16171817282021-03-31 11:15:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ ฯลฯ2564/03/31news_1617165790_DOC310321-3103 …2021-03-31 11:11:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 ถึง 30 ก.ย.642564/03/31news_1617159137_DOC310321-3103 …2021-03-31 11:06:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-30 ก.ย.64 จำนวน ๖ เดือน2564/03/30news_1617097000_DOC300321-3003 …2021-03-30 10:52:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64- 30 ก.ย.2564 จำนวน 6 เดือน2564/03/30news_1617089612_DOC300321-3003 …2021-03-30 10:47:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่ 1 เม.ย.64-30 มิ.ย. 64จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาเจาะจง2564/03/30news_1617085874_DOC300321-3003 …2021-03-30 10:43:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-30ก.ย.64 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/30news_1617085827_DOC300321-3003 …2021-03-30 10:39:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25642564/03/29news_1619150733_20210423110351 …2021-03-29 15:38:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/29news_1617013520_DOC290321-2903 …2021-03-29 10:37:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/29news_1617013431_DOC290321-2903 …2021-03-29 10:35:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่เดือน 1 เม.ย.-30 มิ.ย.642564/03/29news_1617013398_DOC290321-2903 …2021-03-29 10:32:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงและสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ2564/03/29news_1616999043_DOC290321-2903 …2021-03-29 10:20:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:10:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:06:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 15:02:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุมธาวาส2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 14:56:00
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ2564/03/26เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …2021-03-26 14:52:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพับขอบตอกตาไก่ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ2564/03/24news_1616582140_DOC240321-2403 …2021-03-24 22:35:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24news_1616577765_DOC240321-2403 …2021-03-24 22:27:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง2564/03/24news_1616555412_DOC240321-2403 …2021-03-24 22:23:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรตั้งฯลฯ2564/03/24news_1616643292_DOC240321-2403 …2021-03-24 10:18:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ2564/03/24news_1616642753_DOC240321-2403 …2021-03-24 10:10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ รถบรรทุกขยะฯลฯ2564/03/24news_1616642676_DOC240321-2403 …2021-03-24 10:01:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ รถกู้ชีพ ฯลฯ2564/03/24news_1616642613_DOC240321-2403 …2021-03-24 09:57:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งฯลฯ2564/03/22news_1616382274_DOC220321-2203 …2021-03-22 22:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 40 รายการ สำหรับใช้การเลือกตั้งฯลฯ2564/03/22news_1615543199_20210312165215 …2021-03-22 16:21:00
ประกาศจัดจ้างทำเว็บไซต์หน่วยงาน2564/03/20ประกาศจัางเหมาบริการปรับปรุงเว …2021-03-20 12:40:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/55/0006 ฯลฯ2564/03/18news_1616052088_20210318135123 …2021-03-18 22:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/18news_1616052027_20210318135116 …2021-03-18 22:03:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาร์ติชั่น จำนวน ๓ แผง ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/18news_1616051928_20210318135109 …2021-03-18 21:52:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access point แบบที่๑) จำนวน ๔ เครื่อง2564/03/18news_1616049986_2021-03-18 21:17:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/15news_1615798443_DOC150321-1503 …2021-03-15 21:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะเจาะจง2564/03/15news_1615798443_DOC150321-1503 …2021-03-15 21:11:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแสดงหน่วยเลือกตััง (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/15news_1615798001_DOC150321-1503 …2021-03-15 21:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแสดงหน่วยเลือกตั้ง(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/15news_1615798001_DOC150321-1503 …2021-03-15 21:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ ทะเบียน กข-3503 ฯลฯ2564/03/15news_1615778896_DOC150321-1503 …2021-03-15 21:00:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/15news_1615778727_DOC150321-1503 …2021-03-15 20:56:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0100 ฯลฯ2564/03/15news_1615778671_DOC150321-1503 …2021-03-15 20:50:00
เรื่อง ประกาศผู้รับชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ2564/03/15news_1615778618_DOC150321-1503 …2021-03-15 20:46:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแสดงหน่วยเลือกตั้ง (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/15news_1615798001_DOC150321-1503 …2021-03-15 16:23:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/12news_1615543056_DOC120321-1203 …2021-03-12 20:41:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/12news_1615542968_DOC120321-1203 …2021-03-12 20:34:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ(ระบบinverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง กองคลังฯลฯ2564/03/05news_1614935895_DOC050321-0503 …2021-03-05 16:08:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/05news_1614927985_DOC050321-0503 …2021-03-05 16:06:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำรับห้องเรียนฯลฯ2564/03/01news_1614581959_20210301135229 …2021-03-01 16:00:00
ประกาศผู้ชนะเสนดราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/02/22news_1613984236_DOC220221-2202 …2021-02-22 15:41:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี มกราคม 25642564/02/19news_1619150458_20210423105103 …2021-02-19 15:36:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsaung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0098 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯลฯ2564/02/04news_1612493866_DOC050221-0502 …2021-02-04 15:27:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง( สายไปบ้านหนองค้า) หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611892225_20210129102922 …2021-01-29 15:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายไปนาผู้ช่วยอุทัย) หมู่ที่ ๑ บ้านดงโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611891893_20210129102916 …2021-01-29 15:23:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายข้างบ้านนางปัญจา) หมู่ที่ ๑ บ้านดงโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611891773_20210129102909 …2021-01-29 15:20:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายไปบ้านนายสิงห์ เวียงสี) หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611890847_20210129100045 …2021-01-29 15:17:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายข้างหนองสิม) หมู่ที่ ๙ บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611890783_20210129100052 …2021-01-29 15:15:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายข้างห้วยบังบอ ถึง สวน ป.ภา) หมู่ที่7 บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611890682_20210129100038 …2021-01-29 15:11:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายข้างห้วยบังกอ ถึง สวน ป.ภา) หมู่ที่๗ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/29news_1611890682_20210129100038 …2021-01-29 15:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64-31 มี.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/28news_1611821744_DOC280121-2801 …2021-01-28 15:02:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าป้อมตำรวจ-หน้าวัดรังษีญาติการาม) หมู่ที่๖ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/27news_1611739755_20210127161421 …2021-01-27 14:59:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายดล) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/27news_1611739490_20210127161414 …2021-01-27 14:54:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างเซเว่น-หน้าบ้านนายจำนงค์ ลุนศรี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/27news_1611739226_20210127161408 …2021-01-27 14:51:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่อาทิตย์-บ้านนายแดง) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ2564/01/27news_1611739112_20210127161402 …2021-01-27 14:47:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25632564/01/21news_1619150382_20210423105035 …2021-01-21 15:33:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสุภาพร-อาศรมฤษี) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/21news_1611200511_DOC210121-2101 …2021-01-21 14:22:00
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่12564/01/21DOC140521-14052021141818ดาวน์โ …2021-01-21 14:14:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวิรัต โมคลา หมู่ที่๑๓ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/21news_1611200220_DOC210121-2101 …2021-01-21 14:09:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 1ก.พ.64 -31 มี.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/19news_1611113027_DOC200121-2001 …2021-01-19 14:01:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายก่อกษาปณ์ หมู่ที่๑๓ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจะาจง2564/01/19news_1611045006_20210119152429 …2021-01-19 13:51:00
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประเสริฐ แสงตา หมู่ที่๑๓ บ้านเหล่าภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/19news_1611044962_20210119152436 …2021-01-19 13:48:00
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/52/0015 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/01/01news_1580456346_20200131143515 …2021-01-01 11:11:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓2563/12/30DOC210621-21062021101551ดาวน์โ …2020-12-30 10:16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานสำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564-31 มี.ค. 25642563/12/22news_1608705766_DOC231220-2312 …2020-12-22 21:38:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25632563/11/17DOC140521-14052021140445ดาวน์โ …2020-11-17 14:06:00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ประจำไตรมาสที่ ๔2563/10/28news_1603961724_DOC102920-1029 …2020-10-28 21:05:00
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25632563/10/14DOC240621-24062021093606ดาวน์โ …2020-10-14 09:28:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัดฯลฯ2563/10/05news_1603783734_DOC102720-1027 …2020-10-05 20:34:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25642563/10/01news_1602216205_DOC100620-1006 …2020-10-01 13:45:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2563/09/29news_1601385970_DOC092920-0929 …2020-09-29 12:49:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน สิงหาคม พ.ศ.25632563/09/11news_1601469056_DOC093020-0930 …2020-09-11 13:37:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2563/09/01news_1599030016_DOC090220-0902 …2020-09-01 10:35:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2563/09/01news_1599030016_DOC090220-0902 …2020-09-01 10:28:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาวิจัย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/09/01news_1598948832_DOC090120-0901 …2020-09-01 10:20:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25632563/08/07news_1601469021_DOC093020-0930 …2020-08-07 13:31:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่1-3 (เดือน ต.ค. 2562 ถึง มิ.ย.25632563/07/15news_1594954390_DOC072020-07-15 16:41:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน มิถุนายน พ.ศ.25632563/07/09news_1601468983_DOC093020-0930 …2020-07-09 13:26:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้2563/06/24news_1593070892_20200625143610 …2020-06-24 15:20:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน พฤษภาคม พ.ศ.25632563/06/08news_1601468946_DOC093020-0930 …2020-06-08 13:23:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองญาติ2563/05/26news_1590479665_DOC052620-0526 …2020-05-26 14:42:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒2563/05/12news_1589277301_888.2020-05-12 11:12:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน เมษายน พ.ศ.25632563/05/07news_1601468910_DOC093020-0930 …2020-05-07 13:17:00
ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.012563/04/29news_1592884705_DOC062320-0623 …2020-04-29 15:17:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ บ้านหนองญาติ2563/04/29202106291346430252020-04-29 13:47:00
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.25632563/04/14news_1586844596_DOC041420-0414 …2020-04-14 12:44:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/04/14news_1586844596_DOC041420-0414 …2020-04-14 09:25:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่ายกายทางหน้าผาก จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/04/07news_15862593152020-04-07 12:32:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25632563/04/03news_1601468835_DOC093020-0930 …2020-04-03 13:08:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25632563/03/03news_15953218782020-03-03 16:34:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25632563/03/03news_1601468797_DOC093020-0930 …2020-03-03 13:03:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0097 ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/02/26news_1582683726_20200226091725 …2020-02-26 12:15:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/02/21news_1582280370_DOC022120-0221 …2020-02-21 12:09:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณพ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียนหมายเลข 1 กค7405 นพ.หมายเลขครุภัณฑ์ 009/57/0002 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ2563/02/20news_1582165465_20200220085641 …2020-02-20 11:58:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 80-5740 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 005/58/001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/02/12news_1581488526_DOC021220-0212 …2020-02-12 11:17:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25632563/02/05news_1601468748_DOC093020-0930 …2020-02-05 12:56:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25632563/02/03news_1593655476_0042020-02-03 16:31:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003/50/0001 ทะเบียนหมายเลข 80-6049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/01/31news_1580447906_DOC013120-0131 …2020-01-31 11:07:00
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปสวนนายจำนงค์ ) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/01/27news_1611739633_20210127161427 …2020-01-27 14:56:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้างานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/01/26news_1611651016_20210126154552 …2020-01-26 14:26:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาแรงงานบุคคลภายนอก คนงานทั่วไป(กองคลัง) นางสาวกวรรณ วงค์งาม ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 -31 มีนาคม 25632563/01/22news_1579743741_DOC012220-0122 …2020-01-22 10:34:00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯลฯ ไตรมาสที่ ๑2563/01/21news_1611736595_20210127152358 …2020-01-21 14:35:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0091 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/01/17news_1581921678_DOC021720-0217 …2020-01-17 11:53:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6411 หมายเลขครุภัณฑ์ 005/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563/01/17news_1581914923_DOC021720-0217 …2020-01-17 11:30:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 25622563/01/07news_1593588922_0032020-01-07 16:27:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25622562/12/01news_1593446268_022019-12-01 16:17:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 25622562/11/05news_1593446210_012019-11-05 16:08:00
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622561/10/11news_1539660186_CCF16102561_00 …2018-10-11 15:41:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622561/10/11news_1539337294_CCF121025612018-10-11 15:20:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ2561/10/01news_1539660645_CCF161025612018-10-01 15:51:00
ประกาศ การพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ โครงการ2561/09/21news_1538136683_CCF21092561_00 …2018-09-21 14:52:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง2560/05/25ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อ …2017-05-25 10:57:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2560/02/07news_1489030152_CCF24022560_00 …2017-02-07 10:12:00
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง2560/02/06CCF24022560 CCF24022560_0001 C …2017-02-06 10:53:00

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อ ?โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)? ประจำปี พ.ศ. 2564กศ.มท 0816.3/ว245020/10/256420/10/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.5/ว245120/10/256420/10/2564
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564สล.มท 0801.4/ว232620/10/256420/10/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว245320/10/256420/10/2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นสน.บถ.มท 0809.2/ว14218/10/256420/10/2564
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว244920/10/256420/10/2564
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว244820/10/256420/10/2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564กค.มท 0803.3/ว244720/10/256420/10/2564
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว243019/10/256420/10/2564
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดกศ.มท 0816.2/ว244220/10/256420/10/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กสธ.มท 0819.3/ว241119/10/256420/10/2564
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564สบ.พถ.มท 0807.2/ว237015/10/256420/10/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/18411-1848619/10/256420/10/2564
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564กศ.มท 0816.4/ว243319/10/256419/10/2564
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมท 0818.3/ว243119/10/256419/10/2564
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กพส.มท 0810.7/ว242919/10/256419/10/2564
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกพส.มท 0810.8/ว243219/10/256419/10/2564
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]กศ.มท 0816.2/ว240819/10/256419/10/2564
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกพส.มท 0810.4/ว241019/10/256419/10/2564
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว241219/10/256419/10/2564

Our Visitor

002663
Users Today : 20
Views Today : 57
Who's Online : 0
Your IP Address : 119.59.98.110
Server Time : 2021-10-21

× How can I help you?