การประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต

นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลหนองญาติ ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสมัพันธ์การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองญาติ

× How can I help you?