กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลหนองญาติ นำโดยนายอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำหนองญาติ นำคณะสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

× How can I help you?