ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองญาติ

ประวัติการจัดตั้ง

  เทศบาลตำบลหนองญาติเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองญาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552  กำหนดเขตเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที่ตั้ง พื้นที่  อาณาเขตติดต่อ

ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าช้าหนองญาติซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาราชควายกับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ฟาก ตะวันตก ของทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2011รวมระยะประมาณ 1,030 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงผ่านทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2011 ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออก ของทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.2011 รวมระยะประมาณ 42 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกห้วยนากอ รวมระยะประมาณ 258 เมตรจากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกห้วยนากอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบท หมายเลข นพ. 2061 ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 2,051 เมตร จากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นเลียบฟากตะวันตกทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2061 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข นพ. 2061 ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 169 เมตร จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 1,318 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามห้วยฮ่องฮอ รวมระยะประมาณ 1,059 เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง
หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ (บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีต) ข้ามห้วยฮ่องฮอ ทางหลวงแผ่นดินสาย 22 (อุดรธานี-นครพนม) รวมระยะประมาณ 2,034 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ ระยะประมาณ 2,686 เมตรจากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางฝายน้ำล้นห้วยฮ่องฮอรวมระยะประมาณ 1,663 เมตร จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยฮ่องฮอ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบังกอบรรจบกับห้วยฮ่องฮอ รวมระยะประมาณ 2,080 เมตรจากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบังกอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอบรรจบกับห้วยหนองเรือ รวมระยะประมาณ 7,278 เมตรจากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยหนองเรือ ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท   หมายเลข 3049 หนองเซา – เหล่าภูมี ฟากใต้ (ตรงท่อระบายน้ำ) รวมระยะประมาณ 1,012 เมตร จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบผ่านหนองเรือ ไปตามทางเกวียน ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออกรวมระยะประมาณ 1,405 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากใต้ รวมระยะประมาณ 331 เมตร จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นไปอ้อมหนองผักหนามด้านตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากเหนือ รวมระยะประมาณ 2,329 เมตรจากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 18 รวมระยะประมาณ 2,774 เมตรจากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรงผ่านถนนไปบ้านกล้วย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านหนองชาดน้อย ผ่านถนนไปบ้านดอนแดง จนถึงหลักเขตที่ 19 รวมระยะประมาณ 1,486 เมตร

ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงเลียบถนนสายไปบ้านดอนแดง   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านดอนแดง ฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ 655 เมตร จากหลักเขตที่
20 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบ่อน้อยตัดกับสะพานคอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2033 หนองญาติ – นาแก รวมระยะประมาณ 1,017 เมตร   จากหลักเขตที่ 21 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา จนถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างหนองฮ้างด้านทิศตะวันออก รวมระยะประมาณ 1,804 เมตรจากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านกึ่งกลางหนองฮ้าง ผ่านแนวป่า จนถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ใช้ร่วมกัน ๓ ตำบล คือ ตำบลคำเตย กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมและตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมระยะประมาณ 1,104 เมตรจากหลักเขตที่ 23 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางห้วยกระแสน จนไปจดกับทางเกวียนเก่าสายคำพอก-หนองค้า แล้วไปทางทิศตะวันออก ตามทางเกวียนสายบ้านคำพอก-โพธิ์ตากจนถึงหลักเขตที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของหนองหลวงบริเวณ รวมระยะประมาณ 4,812 เมตรจากหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นเลียบตามถนนลูกรังฟากเหนือ ผ่านที่นาของนายอ้วน  พิมสอน – นายเข็ม  หงสมดี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 25 ซึ่งตั้งอยู่ถนนลูกรังฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ 1,350 เมตรจากหลักเขตที่  25  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  26  ซึ่งตั้งอยู่ลำห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก รวมระยะประมาณ 600 เมตรจากหลักเขตที่ 26 เป็นเส้นเลียบห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 27 ซึ่งตั้งอยู่ตรงห้วยบ่อเกลือฝั่งใต้ รวมระยะประมาณ 240 เมตรจากหลักเขตที่ 27 เป็นเส้นตรง ผ่านกึ่งกลางหนองเดิ่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 28 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางสะพานคอนกรีตทางหลวงชนบท หมายเลข นพ. 3027 เหล่าภูมี –โพนสว่าง รวมระยะประมาณ 3,050 เมตรจากหลักเขตที่ 28ไปทางทิศเหนือ ผ่านบ่อเกลือ ผ่านกึ่งกลางหนองเหี้ยลากหางจนไปจดกับห้วยบังกอ จนถึงหลักเขตที่ 29 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอ รวมระยะประมาณ 3,217 เมตร จากหลักเขตที่ 29 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบังกอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ตาก กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 30 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยกุดตาก้า บรรจบกับ ห้วยบังกอ รวมระยะประมาณ 845 เมตรจากหลักเขตที่ 30 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยกุดตาก้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 31 ซึ่งตั้งอยู่ตรงท่อระบายน้ำล้นบ่อตาลายด้าน รวมระยะประมาณ 1,298 เมตรจากหลักเขตที่ 31    เป็นเส้นเลียบฟากตะวันออกบ่อตาลาย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 32 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออกถนนลูกรังบ่อตาลาย รวมระยะประมาณ 335 เมตรจากหลักเขตที่ 32 เป็นเส้นผ่านกึ่งกลางบ่อกุดตาก้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 33 ซึ่งตั้งอยู่สามแยกของถนนไปบ่อกุดตาก้า รวมระยะประมาณ 398 เมตรจากหลักเขตที่ 33   เป็นเส้นเลียบถนนลูกรังฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ 34 ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกถนนคอนกรีตตัดแนวคลองส่งน้ำชลประทาน รวมระยะประมาณ 417 เมตรจากหลักเขตที่ 34 เป็นเส้นเลียบถนนคอนกรีตฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่ 35 ซึ่งตั้งอยู่ฟากใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 22 (อุดรธานี – นครพนม) รวมระยะประมาณ 380 เมตรจากหลักเขตที่ 35 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 22 (อุดรธานี – นครพนม) ผ่านขึ้นไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนคอนกรีตข้างวัดโคกเกลี้ยงฟากตะวันออกไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 1,007 เมตร
ขนาดและที่ตั้ง   เทศบาลตำบลหนองญาติ ตั้งอยู่บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม                   จังหวัดนครพนม  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่  55.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,812.5  ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร          ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน  ดังนี้หมู่ที่  1  บ้านดงโชค
หมู่ที่  2  บ้านหนองญาติ
หมู่ที่  3  บ้านภูเขาทอง
หมู่ที่  4  บ้านดอนโมง
หมู่ที่  5  บ้านนาจอก
หมู่ที่  6  บ้านหนองญาติ
หมู่ที่  7  บ้านเหล่าภูมี
หมู่ที่ 8  บ้านคำธาตุ 
หมู่ที่ 9  บ้านบ้านคำพอก
หมู่ที่ 10  บ้านหนองบัว
หมู่ที่  11  บ้านคำพอก
หมู่ที่  12  บ้านภูเขาทอง
หมู่ที่  13  บ้านเหล่าภูมี      

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้                   ทิศเหนือ          จด      ตำบลนาราชควาย      อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศใต้              จด      ตำบลคำเตย               อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันออก   จด      ตำบลท่าค้อ                อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันตก     จด      ตำบลนาทราย             อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้                   ทิศเหนือ          จด      ตำบลนาราชควาย         อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศใต้              จด      ตำบลคำเตย               อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันออก    จด      ตำบลท่าค้อ                อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันตก      จด      ตำบลนาทราย             อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม

แผนที่ Google Map แสดงที่ตั้งเทศบาลตำบลหนองญาติ 


ลักษณะภูมิประเทศ   
สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่านเขตเทศบาล  ลำห้วยที่สำคัญที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยฮ่องฮอ ลำห้วยบังกอ

ลักษณะภูมิอากาศ
   4.1 ฤดูกาล แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็น 3 ฤดู คือ
               ก) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
               ข) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
               ค) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
   4.2 อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.5-37.5 องศาเซลเซียส
   4.3 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,189 มิลลิเมตรต่อปี
 
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
          การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งระหว่างเทศบาลกับพื้นที่อื่น มีความสะดวกพอสมควร สามารถใช้เส้นทางหลัก
ได้ 2 ทาง คือ ทางหลวงสายสกลนคร-นครพนม  และทางหลวงสายหนองญาติ-นาแก และมีถนนสายรองในการเดินทางระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่นๆ คือ ถนนสายบ้านเหล่าภูมี-บ้านหนองเซา  สายบ้านดงโชค-บ้านหนองจันทร์สายบ้านภูเขาทองบ้านดงโชค
 
          การประปา
                   การประปาที่ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ดำเนินการบางส่วนโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม โดยให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ 2,3,4,5,6,12 และบางส่วนดำเนินการโดยเทศบาลตำบลหนองญาติโดยให้บริการในหมู่ที่ 2,6 และบางส่วนดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคำพอก หมู่ที่ 9,11 โดยยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาคือ หมู่ที่ 1 บ้านดงโชค หมู่ที่ 7,13 บ้านเหล่าภูมี หมู่ที่ 8 บ้านคำธาตุ
 
          การไฟฟ้า
                   กิจการไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองญาติ ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ จำนวน 3,495 ครัวเรือน การบริการในด้านนี้ในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่อยู่รอบนอกห่างไกลอออกไป สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง จัดซื้ออุปกรณ์ และบำรุงรักษา
 
          โทรคมนาคม
                   เป็นบริการในความรับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขานครพนม มีตู้บริการสาธารณะทางไกล ติดต่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องใช้บัตร(CARD PHONE)  ให้บริการครบทุกหมู่บ้าน  ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ประชาชนให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกสบายและปัจจุบันราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการเครือข่ายต่าง ๆ ไม่แพงมากนัก
 
ลักษณะการใช้ที่ดิน
                   ลักษณะของที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้ต่างๆ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร รองลงมาคือที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนมากจะตั้งอยู่ตามแนวถนน สกลนคร-นครพนม และถนนหนองญาติ-นาแก
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
                   สภาพเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลโดยทั่วไป ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย รับราชการและอื่นๆ พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกจะอยู่บริเวณรอบเขตเมือง ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายจะมีแหล่งประกอบการอยู่ในแหล่งชุมชน ตามแนวถนน สกลนคร-นครพนม
 
การพาณิชยกรรมและบริการ

                   สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                   ในเขตเทศบาลมีสถานประกอบการการค้าและบริการส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าปลีก รองลงมาเป็นกิจการค้าบริการ ประเภทกิจการค้าที่มีมากที่สุด คือ ร้านขายอาหาร ร้านขายของชำ หาบเร่ แผงลอยร้านเสริมสวยรวมเป็น  476  แห่ง ดังนี้
 
                   -ร้านค้าทั่วไป/ร้านโชว์ห่วย/เบ็ดเตล็ด/อื่นๆ            141     แห่ง
                   -สถานีบริการน้ำมัน/แก๊ส                                        5     แห่ง
                   -รีสอร์ท                                                               9     แห่ง
                   -หอพัก/บ้านเช่า/ห้องเช่า                                    114    แห่ง
                   -โรงแรม                                                               2     แห่ง
                   -โรงงาน /โรงน้ำแข็ง/คลังเก็บสินค้า                        9    แห่ง
                   -โรงสี                                                                27     แห่ง
                   -ร้านอาหาร/ร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป              68     แห่ง
                   -ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผมชาย                               37     แห่ง
                   -อู่ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์/ซ่อมแอร์รถยนต์      33   แห่ง
                   -ร้านบริการล้างรถ                                               2   แห่ง
                   -ร้านจำหน่วยวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง                        2   แห่ง
                   -ร้านทำประตูเหล็ก/สแตนเลส/โรงกลึง                  6   แห่ง
                   -สปา                                                                2   แห่ง
                   -สถานพยาบาล(คลินิก)/ร้านขายยา                      2    แห่ง
                   -ร้านถ่ายเอกสาร                                                 3     แห่ง
                   -สโมสรกอล์ฟ                                                    1      แห่ง
                   – ร้านเกมส์ / อินเตอร์เน็ต                                     8     แห่ง
                   – ร้านซักรีด                                                        5     แห่ง
                   – ร้านจำหน่ายปูนคอนกรีตผสมเสร็จ                      1      แห่ง
                   –  ร้านรับซื้อข้าวเปลือก                                        3      แห่ง
                   –  ร้านจำหน่ายรถยนต์/รถยนต์มือสอง                   10   แห่ง
                   –  ร้านรับซื้อของเก่า                                             3    แห่ง
                   –  ร้านถ่ายรูป                                                       1    แห่ง
                   –  ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า                 3   แห่ง
 
    ที่มา : จากฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลหนองญาติ ณ เดือนมีนาคม  2558
 
 
                   การท่องเที่ยว
                   แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองญาติ มีดังนี้
                   1.หมู่บ้านมิตรภาพ ไทย-เวียดนาม
                   2.อ่างเก็บน้ำหนองญาติ
                   3.ศูนย์ Otop
                   4.สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง
                   5.หอเฉลิมพระเกียรติราชวงค์จักรกรี
                   6.บ้านพักจำลองอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
 
ลักษณะทางสังคม
                   ประชากร
                   ประชากร พื้นที่เทศบาลตำบลหนองญาติมีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,856 คน ดังนี้

  ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม  ข้อมูล ณ  วันที่  11  มีนาคม  2558

การศาสนา
ในเขตเทศบาล  มีวัด/สำนักสงฆ์  11 แห่ง   ศาลเจ้า 2 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อุปนิสัยของคนตำบลหนองญาติส่วนใหญ่โดยทั่วไปมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี

การศึกษา
          ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจบในชั้นประถมศึกษา และเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองมากนัก และใกล้กับสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา จึงทำให้เข้าถึงการศึกษามากยิ่งขึ้น สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาล มีดังนี้

          1.คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
          2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มี 5 แห่ง
                   2.1 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
                             นักเรียน                    121    คน
                             ครู/อาจารย์                    7    คน
                   2.2 โรงเรียนบ้านดงโชค สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
                             นักเรียน                      48    คน
                             ครู/อาจารย์                    5    คน
                   2.3 โรงเรียนเมืองนครพนม สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
                             นักเรียน                     144   คน
                             ครู/อาจารย์                   10   คน
                   2.4 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมต้น
                             นักเรียน                    283    คน
                             ครู/อาจารย์                  27    คน
                   2.5 โรงเรียนบ้านคำพอก สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
                             นักเรียน                    142    คน
                             ครู/อาจารย์                  9     คน
          3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล ดังนี้
                   3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ
                             เด็กเล็ก                      45     คน
                             ผู้ดูแลเด็ก                     2     คน
                             ครู                               1     คน
                   3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุธาวาส
                             เด็กเล็ก                       27     คน
                             ผู้ดูแลเด็ก                     1      คน
                             ครู                               1      คน
                   3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
                             เด็กเล็ก                      53      คน
                             ผู้ดูแล

× How can I help you?