วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

× How can I help you?