วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564ตามที่เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้ดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและลดปริมาณขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน โดยมีกิจกรรมการประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน นั้นโดยในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองญาติขอประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานของหมู่ที่ 4 บ้านดอนโมง และหมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ที่ส่งนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564ตามที่เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้ดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและลดปริมาณขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน โดยมีกิจกรรมการประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน นั้นโดยในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองญาติขอประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานของหมู่ที่ 4 บ้านดอนโมง และหมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ที่ส่งนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน

× How can I help you?