Avatar

nongyat

25 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

21 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ นำโดย ท่านอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ และ ท่านณัฐชยา อุทาสี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลหนองญาติ ร่วมรับมอบ รถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย รวมไปถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Avatar

nongyat

17 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

31 ม.ค. 2565
Avatar

nongyat

18 ม.ค. 2565
Avatar

nongyat

17 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

16 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

Avatar

nongyat

7 ธ.ค. 2564
1 2 3 6
× How can I help you?