Avatar

nongyat

16 ธ.ค. 2564
Avatar

nongyat

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

Avatar

nongyat

7 ธ.ค. 2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-เวียดนามโดยมีท่านชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านจูติ๊กสุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่นท่านศุภชัย โพธิ์สุ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ท่านวิศรุต จินธนะเสถียร นายกสมาคมชาวเวียดนาม แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านนายกอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ หมู่บ้านมิตรภาพไทย- เวียดนาม หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Avatar

nongyat

23 ต.ค. 2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2564นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก บุคลากรทางการแพทย์ อสม.ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยCredit : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Avatar

nongyat

19 ต.ค. 2564
Avatar

nongyat

16 ต.ค. 2564
Avatar

nongyat

12 ต.ค. 2564

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564ตามที่เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้ดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและลดปริมาณขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน โดยมีกิจกรรมการประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน นั้นโดยในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองญาติขอประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานของหมู่ที่ 4 บ้านดอนโมง และหมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ที่ส่งนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน

Avatar

nongyat

7 ต.ค. 2564
Avatar

nongyat

7 ต.ค. 2564
1 2 3 4
× How can I help you?