Avatar

nongyat

25 ต.ค. 2565
Avatar

nongyat

29 มี.ค. 2565
Avatar

nongyat

15 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองญาติ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ นายอุทัย โคตสา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและข้าราชการ/พนักงานจ้างร่วมใจกันพัฒนาเขต จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ถึงห้วยฮ่องฮอ บริเวณสองข้างทางถนนนิตโย เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตลอดเส้นทางที่จะใช้ในการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

Avatar

nongyat

7 ธ.ค. 2564

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564ตามที่เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้ดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและลดปริมาณขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน โดยมีกิจกรรมการประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน นั้นโดยในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองญาติขอประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานของหมู่ที่ 4 บ้านดอนโมง และหมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ที่ส่งนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามวิถีทางของชุมชน

Avatar

nongyat

7 ต.ค. 2564
1 2
× How can I help you?